Синдикат радника Електропривредe Србије је јединствена интересна организација, која остварује и штити радне, економске, социјалне и професионалне интересе и права својих чланова организованих у синдикалне организације основане у  ЕПС-Групи, у ЈП ЕМС-у, ЈП ПЕУ и ЈП ПК Косово, ЈП ТЕ Косово и ЈП Електрокосмет  и у  другим  издвојеним или новооснованим предузећима  пратећих делатности,  односно синдикалне организације основане у делатности експлoатацијепрераде и транспорта угља, производње електричне  енергије, управљања електроенергетским системом, преноса, дистрибуције и трговине електричном енергијом.​​​
​​​​
ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ СИНДИКАТА ЕПС-а

Синдикат ЕПС-а има задатак да штити радне, социјалне, стручне и културне интересе својих чланова. Синдикат ЕПС-а признаје основна начела демократије, залаже се за изградњу социјално-правне државе и за даљу демократизацију привреде, државе и друштва. Синдикат ЕПС-а се залаже за демократски основни поредак, као и основна демократска права. Одбрана тих права и независности, као и постојање Синдиката ЕПС-а, захтева у случају потребе од чланова, а на начин предвиђен ови Статутом, да се у ту сврху обустави рад. Радници Електропривреде Србије формирају Синдикат ЕПС-а као своју интересну организацију, са циљем да слободно и демократски изразе, усагласе и остваре своје непосредне дугорочне и текуће интересе и потребе, а посебно да се ангажују :
–        на реалном вредновању рада;
–        на афирмацији рада и резултата рада и обезбеђењу радне сигурности својих чланова;
–        на утврђивању цене рада која ће раднику и његовој породици омогућити животни стандард и услове живота примерене захтевима савремене цивилизације и времену у којем радник живи;
–        на изради, закључивању, потписивању, спровођењу и праћењу примене колективних уговора;
–        на обезбеђењу утицаја радника на одлуке управних и пословодних органа које се тичу друштвеноекономског и социјалног положаја радника;
–        на заштити економских, радних, социјалних и других права радника и тиме омогућити максимално испољавање вредности и стваралачких способности радника уз потпуну заштиту здравља и животне средине;
–        на заштити на раду и хуманизацији рада;
–        на партиципацији запослених (саодлучивању радника);
–        на школовању чланова и функционера Синдиката радника ЕПС-а;
–        на сарадњи и солидарности са свим синдикатима у земљи и иностранству;
–        на остваривању и јачању узајамности и солидарности радника електропривреде;
–        на обезбеђивању услова за одмор, рекреацију и опоравак радника;
–        на обезбеђењу објективног, благовременог и потпуног информисања;
–        на унапређењу организације и метода рада и деловања Синдиката ЕПС-а.